วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เรียนแบบมหา"ลัยเปิด-มีเป้าหมาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังวางระบบการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวอยู่ โดยในหลักการจะใช้มาตรฐานหลักสูตรในทิศทางเดียวกับการศึกษาในระบบ ซึ่งเข้มข้นพอๆ กัน โดยแบ่งเป็นระดับก่อนประถม ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการจัดตามระบบของ กศน.โดยมีหัวใจอยู่ที่ความเชื่อว่าผู้เรียนมีความรู้ และประสบการณ์ติดตัวมา สามารถนำความรู้ และประสบการณ์มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร กศน.ได้ ฉะนั้น แนวโน้มหลักสูตรใหม่ของ กศน.จะใช้ระบบหน่วยกิต โดยไม่กำหนดว่าต้องเรียนกี่ปีจึงจะจบหลักสูตรแต่ละระดับ เพราะผู้เรียนมีทุนเดิมมาไม่เท่ากัน นายชัยยศกล่าวว่า สำหรับโครงสร้างของหลักสูตรใหม่นั้น เบื้องต้นแต่ละระดับจะมีด้วยกัน 5 หมวด ได้แก่ หมวดทักษะการเรียนรู้ หมวดความรู้พื้นฐาน หมวดพัฒนาอาชีพ หมวดพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมวดพัฒนาสังคม แต่ละหมวดจะมีหน่วยกิตขั้นต่ำที่ต้องเรียน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สามารถจัดให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยผู้เรียนต้องวางแผนอนาคตของตนเองก่อนว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร เช่น ถ้าต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ก็ต้องลงเรียนในหมวดความรู้พื้นฐานมากหน่อย แต่ถ้าต้องการประกอบอาชีพก็เลือกหมวดพัฒนาอาชีพเป็นหลัก เป็นต้น ทั้งนี้ หลักสูตร กศน.ใหม่จะใช้ได้ทันปีการศึกษา 2552 "ทุกวันนี้ กศน.ใช้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน แต่เมื่อประเมินแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนวิชาต่างๆ เพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ จึงจำเป็นต้องปรับเนื้อหาหลักสูตรกันใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนมากขึ้น โดยเมื่อนำหลักสูตรใหม่มาใช้แล้ว ต่อไปผู้เรียน กศน.จะต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนเรียนมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องวางแผน วางเป้าหมายของชีวิตก่อน ซึ่งครู กศน.จะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะต้องช่วยนักศึกษาวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การใช้หลักสูตรใหม่ของ กศน.อาจจะส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เรียนได้ แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นการสู้กันระหว่างปริมาณกับคุณภาพ ดังนั้น ระยะแรกคงต้องเน้นคุณภาพก่อน เมื่อคุณภาพอยู่ตัวแล้ว เรื่องปริมาณก็คงไม่ใช่เรื่องยาก" นายชัยยศกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: